Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Provozovatel e-shopu: Ing. Adel Sibagatova
Běhounkova 2344/27, 158 00, Praha – Stodůlky
IČO: 28392353
DIČ: CZ8854105392
Telefonní kontakt: +420 608 032 881
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK
číslo účtu / kod banky: 1188818 / 5500

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění vydává provozovatel serveru http://www.colibri-shop.cz (dále jen prodávající) tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese http://www.colibri-shop.cz(dále jen eshop).
1.3 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
1.4 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 
2 UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na internetové adrese eshopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen uživatelský účet) a provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.
2.2 Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje pravdivě a při jakékoliv změně registrované údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
3 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1 Vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího emailem. Kupující může sledovat stav objednávky ve svém uživatelském účtu. Ve chvíli, kdy prodávající potvrdí objednávku, změní se stav objednávky z “Zpracovává se” na “Dokončeno“. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
3.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.
3.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení (nebo název firmy a IČO), adresa bydliště (nebo adresa sídla), kontaktní telefon, emailová adresa a případně doručovací adresa.
3.4 Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.
3.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
3.6 Prodávající je oprávněn při relevantních okolnostech před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.
3.7 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
4 PLATBA A DOPRAVA
4.1 Způsoby platby
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bankovním převodem na účet prodávajícího č. 1188818 / 5500 vedený u Raiffeisen Bank. Jako variabilní symbol kupující uvede číslo objednávky. V případě, že částka odpovídající ceně zboží není připsána na účet prodávajícího do tří pracovních dnů od zadání objednávky, objednávka se ruší. Objednané zboží je vždy expedováno až po připsání odpovídající částky na účet prodávajícího.
  • platební kartou online prostřednictvím systému GOPAY
  • v hotovosti – dobírka

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.2 Způsoby dopravy
Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Způsoby a ceny dopravy jsou následující:

ČR – platba kartou/převodem ČR – dobírka Slovensko EU Asie a Severní Amerika
Objednávky,do 1500 CZK 90 CZK 110 CZK 120 CZK 150 CZK 200 CZK
Objednávky,nad 1500 CZK ZDARMA ZDARMA

Zboží je zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky (s výjimkou objednávek s platbou bankovním převodem, kdy rozhoduje den připsání platby na účet). Na území ČR je zboží zpravidla doručeno následující pracovní den po odeslání. Doprava na Slovensko trvá 2 – 3 pracovní dny a do dalších zemí EU do 5 pracovních dní.
 
5 VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ
5.1 V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy (dále jen vrátit zboží) bez udání důvodu.
5.2 Reklamace se posílá přes záložku kontakt. Kupující odešle vracené zboží zpět prodávajícímu bez zbytečného odkladu na adresu Dělnická 67, 170 00, Praha 7 – Holešovice, Adel Sibagatova, v nepoužitém stavu. Za datum odstoupení od smlouvy se považuje datum předání nebo odeslání zboží zpět prodávajícímu nebo oznámení odstoupení od smlouvy na emailovou adresu info@colibri-shop.cz.
5.3 V případě vrácení zboží (pokud se obě strany nedohodnou na výměně zboží) prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, přijaté peněžní prostředky v hodnotě ceny vráceného zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.
5.4 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.
5.5 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že zboží bylo před vrácením viditelně nošeno, poškozeno, použité nebo jinak opotřebováno, má prodávající právo vrácené zboží odmítnout.
5.6 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.
 
6 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1 Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.2 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího a za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího. Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího (nebo název firmy a IČO), adresu bydliště (nebo adresu sídla), doručovací adresu, emailovou adresu a telefonní číslo.
6.3 Kupující dále bere na vědomí, že prodávající má internetové adrese eshopu nainstalovanou službu Google Analytics, která využívá systém Cookies.
6.4 Registrací k odběru novinek o produktech prodávajícího, která je k dispozici na webových stránkách prodávajícího kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.
6.5 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky zboží.
 
7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
7.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
7.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.
7.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.